Styrelsen 2019 - 2020

Syftesord

 

* Solidaritet
I många stift finns lokala fungerande nätverk för prästvigda kvinnor. Men i de stift där det inte finns något lokalt arbete är risken att man blir väldigt ensam med sin situation som kvinna och präst. Då är det viktigt att det finns ett nationellt, organiserat och fungerande nätverk. Även prästvigda män och andra personer som ser värdet med prästvigda kvinnor är välkomna som stödmedlemmar.

* Stöd
I Forum finns möjlighet att få dela erfarenheter och därmed stödja varandra i både
gemensam och individuell utveckling. Vi vill uppmuntra kvinnor att söka ledande tjänster i kyrkan. Kollegor i de nordiska grannländerna, och inte minst i de baltiska länderna, har en tuffare situation än i Sverige. Motståndet mot prästvigda kvinnor är där mer utbrett och har större genomslagskraft i kyrka och samhälle.
Forum på nationell nivå vill arbeta för ett mer uttalat stöd till kollegor i dessa länder.

* Påverkan
Opinionsbildning är viktigt men svårt för de flesta av oss att bedriva på egen hand. En
nationell organisation får en tyngd som vi som enskilda saknar. När de lokala föreningarna agerar kan vi genom riksorganisationen få vetskap om vad som händer runtomkring i landet och hämta inspiration från varandra.
Inför biskopsval kan Forum på nationell nivå bidra med en samlad kunskapsbank av
erfarenheter från olika stift; praktiska exempel på hur man har agerat för att föra fram kvinnor som kandidater.

* Teologisk reflektion
All teologi som medvetet reflekterar över hur tro växer fram och formuleras i en kontext - utifrån specifika mänskliga livssituationer - ser nödvändigheten av att gemensamt dela och sätta ord på erfarenheter. Bidrag från olika kontexter gynnar det gemensamma uppdraget vi har som teologer; att låta teologin bli evangeliskt befriande. Vi har ett ansvar som präster och kvinnor - inte bara för vår egen skull utan för hela kyrkans skull, att dra vårt strå till stacken. Forum, både på lokal och på nationell nivå kan vara en växtplats för god teologisk reflektion.

* Genderperspektiv
Jämställdhet är inte ett mål i första hand för att lagen föreskriver det, utan för att Jesus Kristus avvisar all diskriminering och allt utanförskap och visar på kvinnors och mäns lika värde. Vem har jämställdhets- och antidiskriminerings ansvar ute i stiften? Stiften är inte arbetsgivare och risken finns att frågorna ramlar mellan stolarna. Forum kan föra upp problemen och finnas med och lyfta frågeställningarna bort från individ plan, till de strukturella plan där de hör hemma. 

* Historia och framtid
I snart sextio år har Svenska kyrkan vigt kvinnor till präster. Dessförinnan var det många som arbetade aktivt inom kyrka, samhälle och akademi för att ge kvinnor tillträde till prästämbetet, ofta under hårt motstånd. Vi som idag verkar som präster har oftast helt andra förutsättningar än vad våra tidigare kollegor har haft. Minnet är kort, inte minst det gemensamma, kollektiva minnet och det är lätt hänt att vi som enskilda präster glömmer bort betydelsen av den kamp som många fört för kyrkans framtid och för vår möjlighet att tjäna Gud och medmänniskor som präster i Svenska kyrkan. Forum vill vara ett sammanhang som låter historien vara levande genom att den får inspirera oss och visa på betydelsen av gemensam kraftansamling. Och – framför allt - historien visar att befriande förändringar är möjliga! Det ger hopp för framtiden.


Hur blir jag medlem och vem kan bli medlem?
Vill du bli medlem i Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan (utan att gå via en
lokalförening) är årsavgiften 150 kronor och betalas in på Postgiro 606 51 40-3.
Är du medlem i en lokalförening går en del av medlemsavgiften till Forum för prästvigda kvinnor på riksnivå. Under fliken Bli "Medlemskap" hittar du postgironummer till lokalföreningar.

Även prästvigda män och andra personer som ser värdet av prästvigda kvinnor är
välkomna som stödmedlemmar och betalar samma summa.
 
Vem behöver en förening?
För tjugofem - trettio år sedan ställdes knappt frågan ”Vem behöver en förening?”.
I den svenska folkbildningssjälen har det funnits en, snudd på självklar, förståelse för
värdet att samlas omkring gemensamma intressen, reflektera ihop, stötta varandra och dela gemensamma erfarenheter. På 2010-talet är ”Vem behöver en förening?” en vanlig fråga i hela samhället och därför är det inte så underligt att frågan också ställs till Forum för prästvigda kvinnor både på lokal och, kanske främst, på nationell nivå. Men hopp och visioner att dela finns! Behovet av stöd finns! Möjligheter att få vara med och påverka behövs! Och gemensam reflektion kring tro, teologi och kyrka i relation till vårt uppdrag som präster, inte minst från genderperspektiv är lika nödvändigt, spännande, stärkande och lustfyllt som någonsin!
 
”Gud gör oss djärva, fria, kloka och glada!”


Styrelsen för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan på nationell nivå, 2019 - 2020

STYRELSEN
2019-2020


Ordförande

Emelie Hjerth, Linköpings stift
emelie.hjerth@svenskakyrkan.se

Kassör
Kajsa Berg, Uppsala stift kajsa.berg@svenskakyrkan.se

Övriga ledamöter
Evelina Hermansson, Luleå stift
evelina.hermansson@svenskakyrkan.se

Cecilia Nelin, Härnösands stift
cecilia.nelin@svenskakyrkan.se


Maria Stjerndorff, Uppsala stift 
maria.stjerndorff@svenskakyrkan.se         


Jenny Sjögreen, Strägnäs stift jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se

Eva Katarina Agestam, Linköping stift evakatarina.agestam@svenskakyrkan.se

Eva-Maria Heedman, Linköpings stift
eva-maria.heedman@svenskakyrkan.se

Maria Johnsson, Göteborg stift
maria.i.johnsson@svenskakyrkan.se

Kim Sörli, Göteborgs stift
kim.sorli@svenskakyrkan.se
 

LOKALAVDELNINGAR

Forum Härnösand - Debora
Ordförande Susanne Öhlén
susanne.ohlen@svenskakyrkan.se

Forum Göteborg
Ordförande Johanna Demander
johanna.demander@svenskakyrkan.se
Sekreterare efter rullande schema

Forum Linköping

Ordförande Ilona Degermark
ilona.degermark@svenskakyrkan.se
Sekreterare Madeleine Nordell

madeleine.nordell@svenskakyrkan.se